"Study for Keith"
1971-72,  mezzotint,  20 x 15.5"
Legal